Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Każdy człowiek miał w swoim doświadczeniu kontakt z osobami na stanowisku Pielęgniarki. Pracują zarówno w szpitalnych oddziałach, poradniach, czy nawet w leczeniu domowym, środowiskowym. Każdy wie, że bez nich leczenie byłoby niemożliwe. Tylko czy każdy zastanawia się jak odpowiedzialna i jakim ryzykiem obciążona jest to praca? .

Pielęgniarka to osoba, która musi posiadać wszechstronne kompetencje, począwszy od wiedzy medycznej, którą aktualizuje na bieżąco, poprzez kompetencje społeczne, kończąc na umiejętnościach radzenia sobie ze stresem. Dodatkowo w opiece nad Pacjentami z zaburzeniami psychicznymi Pielęgniarki biorą aktywny udział w diagnozowaniu, leczeniu, profilaktyce oraz rehabilitacji osób z chorobami psychicznymi. Pielęgniarki są osobami, które mają najczęstszy kontakt z Pacjentem i to one reagują na jego bieżące potrzeby.

12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Jest to wspaniała okazja, aby podziękować wszystkim Pielęgniarkom i Pielęgniarzom, za ich trud i włożony każdego dnia wysiłek w proces leczenia i profilaktyki zdrowia.

W imieniu Personelu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy: Dziękujemy.

Anna Włosek

Rzecznik Prasowy

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego

Szpitala Psychiatrycznego

w Radecznicy

Odsłony: 29

Kim jest Asystent Zdrowienia?


Asystent Zdrowienia, to bardzo ważna rola w strukturach Centrów Zdrowia Psychicznego, które zostały zobowiązane do zapewnienia dostępności takich osób w swojej podstawowej działalności. Zadania jakie stoją przed Asystentem Zdrowienia, są uzupełnieniem procesu leczenia przede wszystkim o perspektywę osoby, która doświadczyła kryzysu psychicznego. Asystent pomaga pozostałemu Personelowi lepiej zrozumieć Pacjenta, zobaczyć jego trudności, możliwości, potrzeby. Potrafi też spojrzeć na różne kwestie z perspektywy użytkownika opieki psychiatrycznej.

Do głównych zadań osoby w roli Asystenta Zdrowienia należą przede wszystkim dać siłę i nadzieję Pacjentowi, na to że życie po doświadczeniu choroby, kryzysu psychicznego jest możliwe. Asystent Zdrowienia wspiera poprzez wykorzystywanie potencjału Pacjenta, motywuje do samostanowienia o sobie, samodzielności, realizacji ról społecznych i zawodowych. Uczy jak dbać o zdrowie psychiczne i jakie czynniki warunkują dobrostan psychiczny. Swoim przykładem pokazuje, że życie z chorobą, czy po kryzysie jest możliwe.

Ponadto Asystent Zdrowienia jest swoistym łącznikiem pomiędzy Pacjentem, a lekarzami, psychologami, czy pracownikami różnych instytucji pomocowych. Dostarcza informacji o formach wsparcia i uczy samodzielności w korzystaniu z zasobów własnych Pacjenta oraz najbliższego otoczenia. Asystuje w pokonywaniu trudności w odnajdywaniu się w nowej, zmienionej perspektywie na życie.

Towarzyszenie Pacjentowi bez wywierania przymusu działania, bez przyspieszania powrotu do zdrowia, ale jednocześnie motywując do aktywności i działań na rzecz własnego zdrowia, jest nieocenionym i często brakującym ogniwem w placówkach psychiatrycznych. Centrum Zdrowia Psychicznego przy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy realizując swoje zadania zapewnia obecnie Pacjentom dostęp do Asystentów Zdrowienia w ramach swojej podstawowej działalności.

Anna Włosek

Rzecznik Prasowy

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego

Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy

Odsłony: 76

„Moje zdrowie, moje prawo.”

7 kwietnia b.r. obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Tegorocznym tematem obchodzonego dnia jest „Moje zdrowie, moje prawo”. W Polsce prawo do ochrony zdrowia oraz do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, to podstawowe prawa zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast Prawo do ochrony zdrowia, jest nieodłącznym elementem systemu opieki zdrowotnej, a jego realizacja jest gwarantowana przez władzę publiczną.

Prawo do zdrowia, rozumiane także jako dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji w zakresie profilaktyki zdrowia oraz działań ukierunkowanych na proces zdrowienia jest podstawowym celem realizowanym w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy. Personel składający się z ponad 350 osób, każdego dnia wkłada ogromny wysiłek aby Dzień Zdrowia, nie był obchodzony raz w roku, ale każdego dnia. Szereg działań zarówno administracyjnych, medycznych, czy terapeutycznych, czasami spektakularnych, czasami mniej widocznych na pierwszy rzut oka, ukierunkowanych jest zawsze w stronę realizowania i respektowania prawa każdego człowieka, jakim jest Zdrowie.

Rzecznik Prasowy
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego
w Radecznicy
Anna Włosek

Odsłony: 55

Sukces artystyczny Pacjentów Oddziału Psychiatrii Sądowej w SPWSzP w Radecznicy!

W Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy Pacjenci mogą doświadczyć różnorodności oddziaływań terapeutycznych, które są ukierunkowane na wspieranie procesu zdrowienia. Pracownicy SPWSzP w Radecznicy odpowiadający za obszar terapii zajęciowej, każdego dnia wkładają ogromny wysiłek w opracowywanie i wdrażanie nowych pomysłów aktywizacji Pacjentów. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z arteterapii prowadzone przez Terapeutów Zajęciowych w Oddziałach Szpitala.

Arteterapia, jest ważną formą terapii ukierunkowanej na samopoznanie i samorozwój, skoncentrowana na: stymulowaniu ekspresji twórczej, pobudzeniu procesów intrapsychicznych, rozwijaniu funkcji wzrokowo−przestrzennych, aktywizacji procesów wykonawczych, poznawaniu i doświadczaniu siebie w obszarze sztuki, samopoznaniu, poczuciu ulgi w werbalizacji problemów, wzmocnieniu poczucia własnej wartości, zmniejszeniu poczucia stygmatyzacji, uczucia wykluczenia. Dlatego jako placówka, której nadrzędnym celem jest niesienie pomocy w obszarze zdrowia psychicznego, oferujemy Pacjentom różnorodne oddziaływania terapeutyczne.

W ramach zajęć terapeutycznych, Pacjenci Oddziału Psychiatrii Sądowej w SPWSzP w Radecznicy pod kierunkiem Terapeutów, wykonali wspaniały stroik przedstawiający Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Praca została przekazana na coroczny konkurs zatytułowany „Palmy, pisanki, stroiki i kartki wielkanocne” zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Radecznica oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy. 26 marca b.r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Stroik został doceniony przez jury konkursu i spośród kilkudziesięciu zaprezentowanych prac, zajął pierwsze miejsce. Wzbudziło to radość nie tylko osób odpowiadających za tworzenie pracy, ale także całej kadry Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.

Serdecznie gratulujemy i życzy dalszych sukcesów artystycznych!

Rzecznik Prasowy
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego
w Radecznicy
Anna Włosek



Odsłony: 75

23 lutego światowy Dzień Walki z Depresją

Według Światowej Organizacji Zdrowia około 3,8% ludzi na świecie cierpi na depresję, natomiast w Polsce szacuje się, że jest to około 1,2 miliona osób. Jest to choroba o złożonym procesie, często zaczynająca się w sposób nie wzbudzający niepokoju o zdrowie psychiczne. Pojawia się obniżony nastrój, brak przyjemności z wszelkich działań, czy zainteresowań. Towarzyszy poczucie beznadziejności co do przyszłości, brak sensu w życiu, zaburzenia snu i apetytu. Zaczynają się problemy z koncentracją, pamięcią, uwagą, a pojawia się uczucie ciągłego zmęczenia. Depresja może być wynikiem silnych przeżyć, strat, mieć podłoże biologiczne, społeczne, czy psychologiczne. Taki utrzymujący się stan, często jest nierozpoznawany wystarczająco wcześnie, a osoby potrzebujące wsparcia zwlekają z sięgnięciem po fachową pomoc.
Leczenie depresji nie zawsze związane jest z potrzebą hospitalizacji. Psychoterapia oraz farmakoterapia, potrafią przynieść znaczącą ulgę w chorobie i umożliwić powrót do zdrowia. Jednak kluczowe jest zwrócenie się najpierw po pomoc, na przykład do Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie pracownicy skierują osobę potrzebującą do właściwego specjalisty. W Poradni Zdrowia Psychicznego Pacjent zostaje objęty fachowym wsparciem, z zapewnieniem kompleksowego leczenia, dobranego do jego potrzeb, nawet w warunkach leczenia środowiskowego domowego.
Codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00 czynne są Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne przy Poradniach Zdrowia Psychicznego w Radecznicy i Biłgoraju. Tam jesteśmy dla Państwa dostępni, zawsze w gotowości do udzielenia pomocy.

Rzecznik Prasowy
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego
w Radecznicy
Anna Włosek

Odsłony: 103

Skip to content