Powitanie lata

W odpowiedzi na zaproszenie, zespół Kapeli Turobińskiej zagrał koncert „Powitanie lata” dla Pacjentów Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy. Kapela, pod przewodnictwem Pani Edyty Prokopiuk, prowadzi swoją działalność muzyczną od 2016r. Skład zespołu tworzą młodzi, zdolni instrumentaliści i wokaliści, pochodzący z okolicznych miejscowości, którzy swój warsztat szlifują w szkołach muzycznych. Repertuar Kapeli Turobińskiej, to utwory polskie, ludowe, taneczne, patriotyczne oraz religijne, wykonywane w aranżacjach Pani Edyty.

15 czerwca b.r. Pacjenci oraz Pracownicy Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy mieli okazję, po raz kolejny uczestniczyć w wydarzeniu, którego oprawę muzyczną uświetnił zespół Kapeli Turobińskiej. Koncert „Powitanie lata” z muzyką na żywo, słodkim poczęstunkiem (przygotowanym przez naszą kuchnię) oraz tańcami w rytm polskich biesiad, wzbudził wiele pozytywnych emocji i pozwolił choć na chwilę zapomnieć o szpitalnej rzeczywistości. Jako placówka zwracamy szczególną uwagę na  budowanie ciepłej,  rodzinnej atmosfery oraz podejmowaniu wszelkich działań, które służą wspieraniu procesu leczenia i możliwie najszybszemu powrotowi do zdrowia.

Dziękujemy całemu zespołowi Kapeli Turobińskiej za okazaną życzliwość, serce i pozytywną energię, którą przekazują od lat poprzez muzykę Podopiecznym i Pracownikom Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.

Anna Włosek

Rzecznik Prasowy

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego

Szpitala Psychiatrycznego

w Radecznicy

Odsłony: 2

Złoty czepek

22 maja w zamojskim domu kultury, 6 osób z personelu pielęgniarskiego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy zostało wyróżnionych odznaczeniem „Złoty czepek”, przyznawanym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Odznaczenie przyznawane jest członkom samorządu po 35 latach pracy w zawodzie: za wieloletnią pracę, codzienny trud i zaangażowanie, za wrażliwość i empatię. Także za szerzenie zasad etyki, profesjonalne spojrzenie i pomoc ludziom potrzebującym, za wysoką jakość świadczonych usług, upowszechnianie zasad etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych i współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego.

Spośród 40 odznaczonych osób, aż 6 z nich to były osoby zatrudnione w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy, tj. Panie; Magdziarz Halina, Sarzyńska Teresa, Tałanda Teresa, Sych Bożena, Wojdyła Beata i Pan Wojdyła Grzegorz.

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy oraz sukcesów na drodze zawodowej!

Anna Włosek

Rzecznik Prasowy

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego

Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy

Odsłony: 39

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Każdy człowiek miał w swoim doświadczeniu kontakt z osobami na stanowisku Pielęgniarki. Pracują zarówno w szpitalnych oddziałach, poradniach, czy nawet w leczeniu domowym, środowiskowym. Każdy wie, że bez nich leczenie byłoby niemożliwe. Tylko czy każdy zastanawia się jak odpowiedzialna i jakim ryzykiem obciążona jest to praca?

Pielęgniarka to osoba, która musi posiadać wszechstronne kompetencje, począwszy od wiedzy medycznej, którą aktualizuje na bieżąco, poprzez kompetencje społeczne, kończąc na umiejętnościach radzenia sobie ze stresem. Dodatkowo w opiece nad Pacjentami z zaburzeniami psychicznymi Pielęgniarki biorą aktywny udział w diagnozowaniu, leczeniu, profilaktyce oraz rehabilitacji osób z chorobami psychicznymi. Pielęgniarki są osobami, które mają najczęstszy kontakt z Pacjentem i to one reagują na jego bieżące potrzeby.

12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Jest to wspaniała okazja, aby podziękować wszystkim Pielęgniarkom i Pielęgniarzom, za ich trud i włożony każdego dnia wysiłek w proces leczenia i profilaktyki zdrowia.

W imieniu Personelu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy: Dziękujemy.

Anna Włosek

Rzecznik Prasowy

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego

Szpitala Psychiatrycznego

w Radecznicy

Odsłony: 50

Kim jest Asystent Zdrowienia?


Asystent Zdrowienia, to bardzo ważna rola w strukturach Centrów Zdrowia Psychicznego, które zostały zobowiązane do zapewnienia dostępności takich osób w swojej podstawowej działalności. Zadania jakie stoją przed Asystentem Zdrowienia, są uzupełnieniem procesu leczenia przede wszystkim o perspektywę osoby, która doświadczyła kryzysu psychicznego. Asystent pomaga pozostałemu Personelowi lepiej zrozumieć Pacjenta, zobaczyć jego trudności, możliwości, potrzeby. Potrafi też spojrzeć na różne kwestie z perspektywy użytkownika opieki psychiatrycznej.

Do głównych zadań osoby w roli Asystenta Zdrowienia należą przede wszystkim dać siłę i nadzieję Pacjentowi, na to że życie po doświadczeniu choroby, kryzysu psychicznego jest możliwe. Asystent Zdrowienia wspiera poprzez wykorzystywanie potencjału Pacjenta, motywuje do samostanowienia o sobie, samodzielności, realizacji ról społecznych i zawodowych. Uczy jak dbać o zdrowie psychiczne i jakie czynniki warunkują dobrostan psychiczny. Swoim przykładem pokazuje, że życie z chorobą, czy po kryzysie jest możliwe.

Ponadto Asystent Zdrowienia jest swoistym łącznikiem pomiędzy Pacjentem, a lekarzami, psychologami, czy pracownikami różnych instytucji pomocowych. Dostarcza informacji o formach wsparcia i uczy samodzielności w korzystaniu z zasobów własnych Pacjenta oraz najbliższego otoczenia. Asystuje w pokonywaniu trudności w odnajdywaniu się w nowej, zmienionej perspektywie na życie.

Towarzyszenie Pacjentowi bez wywierania przymusu działania, bez przyspieszania powrotu do zdrowia, ale jednocześnie motywując do aktywności i działań na rzecz własnego zdrowia, jest nieocenionym i często brakującym ogniwem w placówkach psychiatrycznych. Centrum Zdrowia Psychicznego przy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy realizując swoje zadania zapewnia obecnie Pacjentom dostęp do Asystentów Zdrowienia w ramach swojej podstawowej działalności.

Anna Włosek

Rzecznik Prasowy

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego

Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy

Odsłony: 92

„Moje zdrowie, moje prawo.”

7 kwietnia b.r. obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Tegorocznym tematem obchodzonego dnia jest „Moje zdrowie, moje prawo”. W Polsce prawo do ochrony zdrowia oraz do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, to podstawowe prawa zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast Prawo do ochrony zdrowia, jest nieodłącznym elementem systemu opieki zdrowotnej, a jego realizacja jest gwarantowana przez władzę publiczną.

Prawo do zdrowia, rozumiane także jako dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji w zakresie profilaktyki zdrowia oraz działań ukierunkowanych na proces zdrowienia jest podstawowym celem realizowanym w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy. Personel składający się z ponad 350 osób, każdego dnia wkłada ogromny wysiłek aby Dzień Zdrowia, nie był obchodzony raz w roku, ale każdego dnia. Szereg działań zarówno administracyjnych, medycznych, czy terapeutycznych, czasami spektakularnych, czasami mniej widocznych na pierwszy rzut oka, ukierunkowanych jest zawsze w stronę realizowania i respektowania prawa każdego człowieka, jakim jest Zdrowie.

Rzecznik Prasowy
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego
w Radecznicy
Anna Włosek

Odsłony: 63

Sukces artystyczny Pacjentów Oddziału Psychiatrii Sądowej w SPWSzP w Radecznicy!

W Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy Pacjenci mogą doświadczyć różnorodności oddziaływań terapeutycznych, które są ukierunkowane na wspieranie procesu zdrowienia. Pracownicy SPWSzP w Radecznicy odpowiadający za obszar terapii zajęciowej, każdego dnia wkładają ogromny wysiłek w opracowywanie i wdrażanie nowych pomysłów aktywizacji Pacjentów. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z arteterapii prowadzone przez Terapeutów Zajęciowych w Oddziałach Szpitala.

Arteterapia, jest ważną formą terapii ukierunkowanej na samopoznanie i samorozwój, skoncentrowana na: stymulowaniu ekspresji twórczej, pobudzeniu procesów intrapsychicznych, rozwijaniu funkcji wzrokowo−przestrzennych, aktywizacji procesów wykonawczych, poznawaniu i doświadczaniu siebie w obszarze sztuki, samopoznaniu, poczuciu ulgi w werbalizacji problemów, wzmocnieniu poczucia własnej wartości, zmniejszeniu poczucia stygmatyzacji, uczucia wykluczenia. Dlatego jako placówka, której nadrzędnym celem jest niesienie pomocy w obszarze zdrowia psychicznego, oferujemy Pacjentom różnorodne oddziaływania terapeutyczne.

W ramach zajęć terapeutycznych, Pacjenci Oddziału Psychiatrii Sądowej w SPWSzP w Radecznicy pod kierunkiem Terapeutów, wykonali wspaniały stroik przedstawiający Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Praca została przekazana na coroczny konkurs zatytułowany „Palmy, pisanki, stroiki i kartki wielkanocne” zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Radecznica oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy. 26 marca b.r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Stroik został doceniony przez jury konkursu i spośród kilkudziesięciu zaprezentowanych prac, zajął pierwsze miejsce. Wzbudziło to radość nie tylko osób odpowiadających za tworzenie pracy, ale także całej kadry Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.

Serdecznie gratulujemy i życzy dalszych sukcesów artystycznych!

Rzecznik Prasowy
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego
w Radecznicy
Anna WłosekOdsłony: 91

Skip to content