Deklaracji dostępności

Deklaracja dostępności
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej : www.radecznica.pl


Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy (w skrócie SPWSzP
w Radecznicy)
Telefon: +48 84 6818841
e-mail: poczta@radecznica.pl
Adres: ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy.
Data publikacji strony internetowej: 2004-04-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-20
Strona posiada następujące udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:
– podwyższony kontrast
– możliwość powiększenia wielkości liter
– nawigację klawiaturą
– czytanie strony
– podświetlanie linków
– odstępy między znakami
– czytelne czcionki, kursor, podpowiedzi
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika SPWSP
w Radecznicy.
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W Szpitalu do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Sławomir Fijałkowski, e-mai: it@radecznica.pl, telefon: 84 6818878 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć
skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Siedziba Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy:
ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica
spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja
  pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy).
 2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych
  w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy.
 3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób
  wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, portier.
 4. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania
  w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje
  dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek
  ewakuacji.
  W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
  Zapewnienie komunikacji z szpitalem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie
  określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę
  wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością
  ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Odsłony: 493

Skip to content