Kim jest Asystent Zdrowienia?


Asystent Zdrowienia, to bardzo ważna rola w strukturach Centrów Zdrowia Psychicznego, które zostały zobowiązane do zapewnienia dostępności takich osób w swojej podstawowej działalności. Zadania jakie stoją przed Asystentem Zdrowienia, są uzupełnieniem procesu leczenia przede wszystkim o perspektywę osoby, która doświadczyła kryzysu psychicznego. Asystent pomaga pozostałemu Personelowi lepiej zrozumieć Pacjenta, zobaczyć jego trudności, możliwości, potrzeby. Potrafi też spojrzeć na różne kwestie z perspektywy użytkownika opieki psychiatrycznej.

Do głównych zadań osoby w roli Asystenta Zdrowienia należą przede wszystkim dać siłę i nadzieję Pacjentowi, na to że życie po doświadczeniu choroby, kryzysu psychicznego jest możliwe. Asystent Zdrowienia wspiera poprzez wykorzystywanie potencjału Pacjenta, motywuje do samostanowienia o sobie, samodzielności, realizacji ról społecznych i zawodowych. Uczy jak dbać o zdrowie psychiczne i jakie czynniki warunkują dobrostan psychiczny. Swoim przykładem pokazuje, że życie z chorobą, czy po kryzysie jest możliwe.

Ponadto Asystent Zdrowienia jest swoistym łącznikiem pomiędzy Pacjentem, a lekarzami, psychologami, czy pracownikami różnych instytucji pomocowych. Dostarcza informacji o formach wsparcia i uczy samodzielności w korzystaniu z zasobów własnych Pacjenta oraz najbliższego otoczenia. Asystuje w pokonywaniu trudności w odnajdywaniu się w nowej, zmienionej perspektywie na życie.

Towarzyszenie Pacjentowi bez wywierania przymusu działania, bez przyspieszania powrotu do zdrowia, ale jednocześnie motywując do aktywności i działań na rzecz własnego zdrowia, jest nieocenionym i często brakującym ogniwem w placówkach psychiatrycznych. Centrum Zdrowia Psychicznego przy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy realizując swoje zadania zapewnia obecnie Pacjentom dostęp do Asystentów Zdrowienia w ramach swojej podstawowej działalności.

Anna Włosek

Rzecznik Prasowy

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego

Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy

Odsłony: 76