Regulamin Praw i Obowiązków

 

SPWSzP.Or.0131-13/2010 Radecznica, dnia 13.05.2010 r.

 

Zarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu Praw i Obowiązków Pacjenta Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy .

§ 1

Na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) wprowadza się Regulamin Praw i Obowiązków Pacjenta do stosowania w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Regulamin Praw i Obowiązków Pacjenta Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy w celu zapoznania się z nim pacjenta, umieszcza się w dostępnym miejscu na Izbie Przyjęć oraz w każdym oddziale szpitalnym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości i stosowania:

 1. Pani Marzena Serafin – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
 2. Pani Anna Pupeć – Kierownik Oddziału I Terapii Uzależnień od Alkoholu,
 3. Pani Larysa Diatczyk – Zastępca Ordynatora Oddziału I Terapii Uzależnień od Alkoholu, p.o. Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Psychicznie Chorych
 4. Pan Piotr Krzewicki – p.o. Ordynatora Oddziału III Psychiatrycznego Męskiego
 5. Pani Dorota Łątkowska – p.o. Ordynatora Oddziału IV Psychiatrycznego Żeńskiego, p.o. Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Psychicznie Chorych
 6. Pan Igor Diatczyk – p.o. Zastępcy Ordynatora Oddziału V Psychiatrycznego Ogólnego Męskiego
 7. Pan Grzegorz Wojdyła – Przełożony Pielęgniarek
 8. Pani Jolanta Batorska – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału I Terapii Uzależnień od Alkoholu
 9. Pani Dorota Łapińska – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału II Psychiatrycznego dla Przewlekle Chorych
 10. Pani Alina Cichocka – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału III Psychiatrycznego Ogólnego Męskiego
 11. Pani Renata Mamona – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału IV Psychiatrycznego Ogólnego Żeńskiego
 12. Pani Elżbieta Bartnik – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału V Psychiatrycznego Ogólnego Męskiego
 13. Pani Czesława Furgała – Pielęgniarka Oddziałowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Psychicznie Chorych I
 14. Pani Beata Wojdyła – Pielęgniarka Oddziałowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Psychicznie Chorych II
 15. Izba Przyjęć
 16. a/a

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 12/2010 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy z dnia 13 maja 2010r.

REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY

Pacjent ma prawo do:

1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom współczesnej wiedzy medycznej.

2. Poszanowania jego intymności, godności i integralności fizycznej w trakcie udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.

3. Poszanowania wyznawanych przez niego wartości moralnych i kulturowych oraz przekonań religijnych i filozoficznych.

4. Przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, celu przyjęcia do szpitala lub zakładu opiekuńczo-leczniczego, proponowanych czynnościach diagnostycznych, leczniczych
i pielęgnacyjnych, dających się przewidzieć skutkach tych działań lub ich zaniechań, rozpoznaniu, postępach w leczeniu i pielęgnacji oraz ich rokowaniach.

5. Wyrażania zgody lub odmowy jej udzielania na określone świadczenia, chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest stosowanie odpowiednich świadczeń bez wyrażania zgody pacjenta.

6. Zachowania w tajemnicy informacji dotyczących jego osoby, uzyskanych w związku
z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi, o pobycie w szpitalu, chyba że sam wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy lub na żądanie organów do tego uprawnionych.

7. Wglądu w dokumentację medyczną odnoszącą się do jego osoby za pośrednictwem leczącego lekarza.

8. Udzielania świadczeń zdrowotnych bez zbędnej zwłoki przez lekarza czy inną osobę wykonującą zawód medyczny.

9. Uzyskania zgody ordynatora na okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania ze szpitala.

10. Uzyskania zgody kierownika zakładu opiekuńczo- leczniczego na okresowe przebywanie poza zakładem bez wypisywania z zakładu.

11. Opieki pielęgnacyjnej przez bliską osobę.

12. Opieki duszpasterskiej i uczestniczenia w obrzędach religijnych organizowanych

w szpitalu, a w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia żądać, aby szpital zawiadomił wskazane osoby oraz duchownego wyznawanej religii.

13. Kontaktu osobistego, telefonicznego i korespondencyjnego z osobami z zewnątrz
z zachowaniem tajemnicy korespondencji. Koszty realizacji obciążają pacjenta.

14. Kontaktu z sędzią wizytującym szpital.

15. Składania skarg i wniosków oraz do uzyskania na nie odpowiedzi.

Pacjent jest zobowiązany do:

1. Przestrzegania zasad kultury wobec innych pacjentów i personelu.

2. Przestrzegania zasad higieny osobistej, czystości i porządku w oddziale.

3. Stosowania się do niezbędnych wymagań dotyczących harmonogramu dnia (pory posiłków, zabiegów, zajęć, ciszy nocnej itp.).

4. Nie opuszczania oddziału bez zgody ordynatora (kierownika zakładu opiekuńczo – leczniczego) lub osób przez niego upoważnionych.

5. Przestrzegania ustalonych regulaminów oddziałów (zakładu opiekuńczo-leczniczego) i zarządzeń porządkowych (np. można palić tylko w miejscu dozwolonym) oraz innych zaleceń personelu.

6. Przestrzegania całkowitej abstynencji alkoholowej na terenie szpitala.

Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że jego prawa zostały naruszone może:

1. Zwrócić się z interwencją do ordynatora oddziału (kierownika zakładu opiekuńczo – leczniczego) lub bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenie zdrowotne.
W przypadku braku reakcji do Dyrektora szpitala lub Z-cy ds. Lecznictwa.

2. Zwrócić się o jej rozpatrzenie przez Radę Społeczną Zakładu, a następnie do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

3. Skierować sprawę do Sądu Powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniedbania zakładu naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono szkodę materialną w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4. Zwrócić się do Okręgowej Izby Lekarskiej lub Okręgowej Izby Pielęgniarskiej, gdy naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej.

Odsłony: 249

Skip to content