Regulamin odwiedzin

Regulamin odwiedzin pacjentów

 1. Odwiedziny pacjentów w oddziałach odbywają się w godzinach 11.00- 17.00. W innych godzinach odwiedzający musi uzyskać zgodę pielęgniarki lub lekarza.
 2. Osoby odwiedzające są wpuszczane do oddziału przez personel oddziału.
 3. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania regulaminu szpitala.
 4. Osoby odwiedzające zgłaszają wejście do oddziału pielęgniarce dyżurnej.
 5. Ze względu na warunki przebywania w szpitalu innych pacjentów i ich prawo do poszanowania intymności – odwiedziny odbywają się w wyznaczonych miejscach w oddziale np. stołówka, świetlica.
 6. Odwiedziny na salach chorych mogą się odbywać w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą pielęgniarki.
 7. Odwiedzający jest zobowiązany do podporządkowywania się wszelkim poleceniom personelu szpitalnego.
 8. Zakazuje się odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 9. Osoby dotknięte chorobą zakaźną lub z infekcją dróg oddechowych nie powinny odwiedzać chorego w szpitalu.
 10. Dzieci poniżej 14 r.ż. mogą wchodzić na oddział wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 11. Osoby odwiedzające winny zachować spokój i być uprzejme wobec innych pacjentów, odwiedzających i personelu.
 12. W czasie odwiedzin zabrania się siadania na łóżkach chorych.
 13. Fakt przyniesienia artykułów spożywczych należy zgłosić pielęgniarce, w celu właściwego ich przechowywania.

Zasady obowiązujące w Szpitalu

Osoby odwiedzające są zobowiązane do :
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych obowiązujących w szpitalu, poszanowania mienia szpitala, zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach wc i łazienkach, dokładnego oczyszczenia obuwia, przestrzegania ciszy nocnej
W szpitalu obowiązuje zakaz:
odwiedzin w trakcie wizyty lekarskiej, wykonywania czynności leczniczo – pielęgnacyjnych, przynoszenia i przekazywania chorym leków, bez zgody i wiedzy lekarza
spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających, uprawiania gier hazardowych, przywłaszczania sobie cudzego mienia, przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych, manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach i instalacji, posługiwania się telefonami komórkowymi w sposób naruszający prawa innych pacjentów i personelu szpitala (nagrywanie dźwięku i obrazu)

Personel oddziału ma prawo zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do regulaminu odwiedzin. Jeżeli odwiedzający nie stosuje się do regulaminu odwiedzin, personel może prosić o opuszczenie oddziału (po porozumieniu się z lekarzem prowadzącym lub dyżurnym). W przypadku zachowań zagrażających bezpieczeństwu pacjentów i pracowników należy wezwać ochronę szpitala.
Dyrektor Szpitala lub osoba przez niego upoważniona może ograniczyć prawo do odwiedzin innych osób, ze względu na możliwości organizacyjne zakładu, występowanie zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Ograniczenie to może mieć charakter stały lub doraźny. Przyczynę ograniczenia prawa pacjenta należy odnotować w dokumentacji medycznej.

Odsłony: 447

Skip to content