Rada Społeczna

UCHWAŁA NR XXIII/475/2019

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim

Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy

             Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.)  art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 lit a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Radę Społeczną w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy w następującym składzie:

Przewodniczący:       Marian Szuper

Członkowie:              Aleksander Harkot

        Zbigniew Złomańczuk

        Lucjan Bednarz

                               Edward Polak

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.