Rada Społeczna

UCHWAŁA NR LXXIII/1569/2015

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim

Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy

             Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) oraz art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Radę Społeczną w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy w następującym składzie:

Przewodniczący:       Adam Krzyszczuk

Członkowie:              Aleksander Harkot

        Zbigniew Złomańczuk

        Lucjan Bednarz

                               Edward Polak

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.